Algemene voorwaarden

1. Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Medians Clinical Trials B.V., gevestigd te Amsterdam, h.o.d.n. Medians

Opdrachtgever: Degene die onderzoeksadvertenties aandraagt bij Medians voor plaatsing op de website www.medians.nl

Patiëntvrijwilliger: Degene die zich aanmeldt voor deelname aan een onderzoek
 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Medians en op alle overeenkomsten die Medians sluit en diensten die voor derden worden verricht. Door gebruik te maken van de website www.medians.nl verklaart Opdrachtgever, Patiëntvrijwilliger en/of een ieder die gebruik maakt van de diensten van Medians en of een overeenkomst met Medians heeft gesloten of zal sluiten zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever, Patiëntvrijwilliger  of derde eveneens beschikt over algemene voorwaarden komt hieraan slechts werking toe indien deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden van Medians. Bij twijfel of sprake is van strijdigheid prevaleren de algemene voorwaarden van Medians.
 

3. Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook Medians voldoet aan deze nieuwe Europese wetgeving. Hoe Medians omgaat met persoonsgegevens is terug te lezen in onze privacyverklaring.
 

4. Inhoud van de website

Medians garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is aan derden niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt te wijzigen, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is.
 

5. Aansprakelijkheid

Het is voor Medians niet mogelijk om de informatie die door de opdrachtgevers wordt aangeleverd te controleren op juistheid, volledigheid en kwaliteit, zodat Medians niet garant staat voor en /of aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot het onder 5 a, b en c genoemde, zijnde dit geen limitatieve opsomming.

a. Patiëntvrijwilligers

 • De kwaliteit van de studies en van de onderzoeksinstellingen;
 • De uiteindelijke selectie van de Patiëntvrijwilligers door de onderzoeker;
 • De volledigheid en juistheid van publicaties van advertentieteksten van de studies;
 • Het niet, onvoldoende of onjuist verstrekken van informatie betreffende de studie door de onderzoeker aan de Patiëntvrijwilligers;
 • De risico’s die de studies met zich meebrengen voor de Patiëntvrijwilligers;
 • Eventuele persoonlijke schade ontstaan als gevolg van het deelnemen aan een onderzoek;
 • Het uiteindelijke resultaat en de waarde van het resultaat verkregen uit het onderzoek (de studie) met Patiëntvrijwilligers, hetzij mondeling medegedeeld aan de Patiëntvrijwilligers, hetzij openbaar gemaakt middels een schriftelijke publicatie;
 • De financiële afwikkeling voor deelname aan een onderzoek door de Patiëntvrijwilligers.

b. Opdrachtgevers

 • De volledigheid en juistheid van de informatie die door de Patiëntvrijwilligers via de website van Medians wordt verstrekt;
 • De uiteindelijke deelname van de Patiëntvrijwilligers  aan de studie;
 • Het aantal en de geschiktheid van Patiëntvrijwilligers die zich via de website van Medians aanmelden voor een onderzoek;
 • Het vrijwillig deelnemen van de Patiëntvrijwilligers aan een onderzoek;
 • Het niet, onvoldoende of onjuist verstrekken van informatie door de Patiëntvrijwilligers aan de onderzoeker.

c. Algemeen

Medians is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, waaronder gevolgschade, veroorzaakt door of voortvloeiend uit het gebruik van de website of de onderzoeken vermeld op de website, met inbegrip van het niet kunnen bereiken van de website.

Medians is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, waaronder gevolgschade, veroorzaakt door deelname van een Patiëntvrijwilliger aan de door Medians bemiddelde onderzoeken. Voor schade, van welke aard ook, waaronder gevolgschade, veroorzaakt door het niet geplaatst worden van een Patiëntvrijwilliger voor een onderzoek, is Medians evenmin aansprakelijk.

Al hetgeen opgesomd onder a, b en c van artikel 5 komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever, Patiëntvrijwilliger en/of ieder ander betrokken derde.
 

6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht, waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, heeft Opdrachtnemer het recht zijn verplichtingen uit de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder gehouden te zijn enig bedrag aan schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen. Bij aanhouden van de overmachtssituatie kan de overeenkomst na een maand worden beëindigd.

6.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan:
Een omstandigheid, die niet aan de schuld van Opdrachtnemer te wijten is, en/of niet voor rekening en risico van opdrachtnemer is of redelijkerwijze behoort te zijn.
 

7. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Medians waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden behandeld door de rechtbank Amsterdam.

Download Algemene Voorwaarden